Pracownicy naszej placówki:

mgr Agata Juszczyk - dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, pedagog specjalny, zarządzanie oświatą, w latach 1995 - 2004 doradca metodyczny wychowania przedszkolnego przy WOM Opole, 2000 - 2004 zastępca dyrektora PP - 2 Krapkowice. Od 2001 roku wpisana na listę ekspertów MEN wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Od 2008 roku ekspert z listy ekspertów rekomendowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego do wpisu do bazy ekspertów prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą (IZ) oraz do centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

mgr Renata Michalczyk - nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje: nauczyciel edukacji elementarnej, oligofrenopedagog

mgr Bożena Znamiec - nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

mgr Małgorzata Gładka - Majewska - nauczyciel mianowany

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego oligofrenopedagog, kwalifikacje z zakresu wychowania i nauczania dzieci z autyzmem oraz wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka

mgr Krystyna Golly - nauczyciel mianowany

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

mgr Klaudia Pierzkała - nauczyciel mianowany

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, oligofrenopedagog, surdopedagog, nauczyciel - logopeda, nauczyciel języka niemieckiego, zastępca dyrektora

mgr Ewa Włoszczyńska - nauczyciel mianowany

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog - terapeuta, tyflopedagog, oligofrenopedagog

mgr Ewa Dziergas - Węgrzyn - nauczyciel mianowany

Kwalifikacje: nauczyciel edukacji elementarnej, oligofrenopedagog, kwalifikacje z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka z autyzmem, nauczyciel języka angielskiego

mgr Katarzyna Famuła - nauczyciel mianowany

Kwalifikacje: nauczyciel kształcenia wczesnoszkolnego z wychowaniem przedszkolnym, logopeda

mgr Małgorzata Mania – nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego i kształcenia wczesnoszkolnego

mgr Aleksandra Musioł - Kurek - nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Marta Budzińska – nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje: nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel pedagogiki opiekuńczej z terapią pedagogiczną, kwalifikacje z zakresu edukacji i wspomagania dziecka z autyzmem, Zespołem Aspergera

mgr Joanna Gmyrek – nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, kwalifikacje z zakresu edukacji i wspomagania dziecka z autyzmem, Zespołem Aspergera, pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką

mgr Ewa Leboch – nauczyciel stażysta

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

mgr Magdalena Sojka – nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, neurologopeda

mgr Agnieszka Śmietańska – nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje: nauczyciel kształcenia wczesnoszkolnego z wychowaniem przedszkolnym, kwalifikacje z zakresu edukacji elementarnej z terapią pedagogiczną

mgr Magdalena Stach – nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje: nauczyciel j. angielskiego

mgr Violetta Sznajder

rehabilitant

mgr Agnieszka Kipka

psycholog

mgr Jacek Klose – nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje: nauczyciel religii


Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Danuta Sałaciak

Dane kontaktowe: tel. 77 4460 336, e-mail: iod@pp2.krapkowice.pl


Personel niepedagogiczny naszej placówki:

Bożena Babyn, Karolina Flisik-Knieja, Teresa Gmyrek, Magdalena Gomółka, Dorota Herud, Grażyna Kaczorowska, Małgorzata Paterok, Danuta Sałaciak, Lyudmyla Łapińska, Diana Siwon, Justyna Hońka, Zyglinda Ziętek, Karolina Schynol, Katarzyna Wilkus

Projekt i wykonanie: Projekt M, tel.: +48 785 149 975, e-mail: biuro@projektm.net.pl